Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

UŻYTKI EKOLOGICZNE to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

UŻYTKI EKOLOGICZNE to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Złotoryja znajdują się 3 użytki ekologiczne, w tym dwa na gruntach w administracji Lasów Państwowych.

 

Użytek ekologiczny „Torfowisko Zamienice"został powołany Rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z 31 maja 1996 roku. Aktualnie funkcjonuje na mocy Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z 22 sierpnia 2002r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne i zespół przyrodniczo-krajobrazowy (Dz. U. Woj. Doln. nr 185, poz. 2615). Obszar ma powierzchnię 16,16ha i obejmuje oddz. 67 w obrębie Chojnów. Celem utworzenia użytku jest ochrona torfowiska przejściowego, rzadkiego w skali Polski, wraz z całym zakresem różnorodności biologicznej, w tym rzadkich gatunków roślin.

 

Użytek ekologiczny „Torfowisko Kąty"powołany tym samy rozporządzeniem jak „Torfowisko Zamienice". Obejmuje oddz. 74g;75f; 76g-i; 77c-d oraz 85a o łącznej powierzchni leśnej 12.01ha. Całkowita powierzchnia wynosi 17,78 ha. Użytek stanowi środowisko torfowiskowo-leśno-łąkowe z rzadkimi gatunkami chronionymi oraz pełni role małej retencji na obszarach lasów sosnowych.

 

Użytek ekologiczny „Lena" powołany został Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z 3 września 2002roku w sprawie uznania za użytek ekologiczny (Dz. U. Woj. Doln. nr 192, poz. 2707 z 2002r.). Użytek obejmuje obszar trzech oczek wodnych z przyległymi terenami szuwarowo-zaroślowymi o powierzchni 12,82ha. Użytek położony jest w okolicy nieczynnej kopalni „Lena" w Wilkowie. Celem ochrony jest zachowanie oczek wodnych z bogactwem zbiorowisk i zespołów roślinnych od wodno-szuwarowych, wierzbowych do lasów mieszanych z licznymi gatunkami chronionej fauny i flory.