Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Złotoryja mieści się w Złotoryi przy ul. St. Staszica nr 18.

Na terenie tym znajduje się dwukondygnacyjny budynek biurowy ( z poddaszem użytkowym), budynek mieszkalny ( przylegający do budynku biurowego ), budynek magazynowo-garażowy i budynek garażowy ( na trzy miejsca postojowe ).

Budynek biurowy jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych, gdyż jest zrobiony podjazd do części parterowej i drzwi wejściowe posiadają odpowiednią szerokość natomiast brak jest windy umożliwiającej dostanie się takiej osoby na wyższe kondygnacje.

Pojazdy pracowników oraz interesantów są parkowane na ogólnodostępnym parkingu, na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie siedziby Nadleśnictwa Złotoryja nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, a także innych oznaczeń czy systemów dźwiękowych i pętli indukcyjnych ułatwiających poruszanie się osobom słabowidzącym lub niewidomym.

Po terenie i budynku biurowym można poruszać się z psem asystującym.

Pracownicy Nadleśnictwa Złotoryja posługują się w ramach wykonywanej przez siebie pracy językiem polskim. Żadna z pracujących osób nie ma umiejętności posługiwania się językiem migowym.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza ( na miejscu lub online ) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr 76 87-88-307 lub e-mailowo na adres zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl